دستورالعمل شورا:

در شورای پژوهشی گروه آموزش پزشکی مجازی عناوین پروپوزال به همراه پروپوزال های ثبت شده به منظور تصویب نهایی توسط اعضای شورا مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. تعداد اعضای شورا 12 نفر است و وظایف اصلی مرتبط به این شورا عبارت‌اند از:

1. بررسی و تصویب عناوین پروپوزال‌های دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

2. بررسی و تصویب پروپوزال‌های دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

3. مشارکت در تدوین اولویت‌ها و استخراج نیازهای تحقیقاتی گروه آموزش پزشکی مجازی

4. بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه