دوره های پودمانی

 

یکی از رسالت های دانشگاه علوم پزشکی هوشمند مشارکت در تدوین برنامه های درسی، راه اندازی و جذب دانشجو در رشته­ های مرتبط با آموزش مجازی با همکاری دانشکده ­های مجازی و مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص در علوم مرتبط با آموزش مجازی است.

در همین راستا برنامه عملیاتی جامعی برای توسعه رشته­ ها و دوره­ های مجازی تدوین شده و دانشگاه بر اساس آن برنامه ریزی کرده و قدم بر می ­دارد. در این قسمت از پایگاه اینترنتی دانشگاه، رشته های عملیاتی شده، معرفی شده اند.

 

 

 

دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده (FPBP)

 

 

 

دوره پودمانی مجازی انفورماتیک پرستاری

 

 

 

اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه

 

 

دوره پودمانی مطالعات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و علوم پزشکی