دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور که از این پس در این اساسنامه دانشگاه نامیده می­شود نقش اساسی در ارتقای آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم و گسترش مرزهای دانش علوم پزشکی در حوزه فضای مجازی بر عهده دارد و به مدت نامحدود تأسیس می‌شود.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

اطلاعیه‌ها

آرشیو