بسم الله الرحمن الرحیم

 

رشد روزافزون تکنولوژی‌های نوین در جهان و کشور عزیزمان، ما را بر آن می‌دارد تا در استفاده بیشتر، وسیعتر و بروزتر از فناوری‌های نوین از قبیل هوش مصنوعی در ارائه بهتر آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی گام برداریم.

در استراتژی جدید دانشگاه به این موضوع به عنوان تکلیفی تازه، تاکید و فرآیندهای نو و بروزتری تعریف و اجرا خواهد شد.

 

به امید حق تعالی

دکتر آرش خجسته

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هوشمند