بسمه تعالی

 

 

معاونت زیرساخت

آیین نامه شورای فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

 

 

در راستای تحقق رسالات دانشگاه علوم پزشکی مجازی که بیش از هر دانشگاه دیگری در ارتباط مستقیم با حیطه فناوری اطلاعات است و نیز نقش این دانشگاه در کمک به توسعه آموزش مجازی در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و اهمیت دوچندان فناوری اطلاعات در آن و با توجه به تصویب هیات محترم رئیسه، شورای فناوری اطلاعات دانشگاه تشکیل می شود.

 
ماده1. وظایف:

وظایف شورا عبارتند از:

 •  تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای توسعه فناوری اطلاعات در بخش های مختلف بر اساس سیاستگذاری کلان دانشگاه در حوزه فناوری اطلاعات
 •  ارائه پیشنهادات در زمینه راهبردهای کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در زمینه های آموزشی، پژوهشی، اداری مالی و ارائه خدمات، به شورای دانشگاه
 •  شناسایی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری و تعیین راه کارهای تامین آنها
 •  تعیین روش های ارائه خدمات به کاربران در داخل و خارج از دانشگاه
 •  هماهنگی بین بخشی در دانشگاه به منظور پیشبرد راهبردهای فناوری اطلاعات
 •  نظارت بر خریدهای متوسط به بالای تجهیزات و قراردادهای نرم افزاری و تولید محتوا مرتبط با فناوری اطلاعات
 •  بررسی، تصویب و پیگیری برنامه‌های پیشنهادی سایر بخش های دانشگاه در ارتباط با فناوری اطلاعات

 

ماده 2. اعضاء:

اعضای شورا از 9 نفر تشکیل می شود که عبارتند از:

 •  رئیس دانشگاه ( عضو و رئیس شورا)
 •  معاون فناوری اطلاعات و زیرساخت (عضو و دبیر شورا)
 •  معاون امور دانشگاهی (آموزشی و پژوهشی) دانشگاه (عضو)
  معاون توسعه مدیریت و منابع (عضو)
 •  مدیر اداره زیرساخت های فنی دانشگاه (عضو)
 •  مدیر حقوقی دانشگاه
  دو نفر از اعضای هیأت علمی یا صاحب نظر با انتخاب رئیس دانشگاه (عضو)
 •  رئیس آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الختیار وی (عضو)

تبصره: شورا می تواند در صورت نیاز از صاحب نظران دیگر بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت کند.

 

ماده 3. ساختار:

1. احکام اعضا توسط رئیس دانشگاه صادر می شود.
2. مدت عضویت در شورای فناوری اطلاعات دانشگاه برای اعضای حقیقی دو سال بوده که قابل تمدید است.
3. شورا با شرکت حداقل نصف به علاوه یک از اعضا رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات آن با رأی اکثریت نسبی قابل اجرا است.
4. جلسات شورا با درخواست دبیر و موافقت رئیس شورا و بنا بر نیاز و حداقل 4 مرتبه در سال تشکیل می شود.
5. دبیرخانه شورا در معاونت فناوری اطلاعات و زیر ساخت مستقر است.
6. دبیر شورا وظیفه تهیه دستور جلسات، تهیه صورت جلسات و پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش به شورا را برعهده دارد.
این آیین نامه در 3 ماده و یک تبصره در اردیبهشت ماه 96 در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.