تیم مدیریت امور آموزشی

 

تلفن تماس: 41134 داخلی: 613-605-604

پست الکترونیک: edu@vums.ac.ir

 

 

دکتر نوشین کهن

مدیر آموزش

 

فاطمه طهماسبی

کارشناس آموزش

 

 

سارا هادیان

کارشناس آموزش

 

 

فروزان عشوری