مدیران و کارشناسان واحد توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

 

 

تیم مدیریت مالی

 

تلفن تماس: 41134 داخلی: 408-407-406
 

 

علیرضا پورمحمدی

 
 

 

حسن شجاعی یکتا

 

مسئول اموال

 

مریم اسلامی

 

کارشناس امور مالی
 

 

اصغر بدخشی

 

کارشناس امور مالی
 

 

مهدیس چلیکی

 

معاون امور مالی
 

 

داوود احمدی

 

مدیر امور مالی
 

 

 

 

 

تیم مدیریت خدمات و پشتیبانی

 

تلفن تماس: 41134 داخلی: 411-409-404

 

 

علیرضا شهابی

 

کاردان برق
 
 

 

سیده آزاده میرعابدینی

 

 

کامران امیرپور

 

مسئول انبار
 

 

محمدرضا رحیمی زاد

 

کارپرداز
 

 

یاسر زندی شفق

 

مدیر داخلی
 
 

 

 

 

تیم امور قراردادها

 

تلفن تماس: 411344 داخلی:405
 

 

احمد فکوری

 

کارشناس امور قراردادها
 

 

 

 

بودجه و تشکیلات

 

تلفن تماس: 411344 داخلی:405
 

 

سکینه اشرفی