مدیریت امور حقوقی، بازرسی و ارزیابی عملکرد از دو بخش تشکیل شده است:

  1. امور حقوقی:
  • تایید حقوقی متن کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها
  • دفاع از دانشگاه در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی
  • بررسی و پیگیری حقوقی امور مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول و کلیه امور ثبتی مربوط به دانشگاه
  • اظهارنظر حقوقی در خصوص پیش نویس قراردادها و تفاهم نامه دانشگاه ها

 

  1. امور بازرسی و ارزیابی عملکرد:
  • بررسی و پاسخگویی به شکایات مردمی از عملکرد واحدها و کارکنان دانشگاه
  • همکاری در تهیه و تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه
  • مشارکت در اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارسال به مسئولین ذی ربط
  • کشف مفاسد اداری در حوزه دانشگاه از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به مدیران و مسئولین ذی ربط

 

 

جناب آقای دکتر شهریار اسلامی تبار

مدیریت امور حقوقی بازرسی و ارزیابی عملکرد