مدیر امور پژوهشی

 

 

 

دکتر وحیده منتظری نجف آبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

شماره تماس: 02141134 داخلی 610