معرفی واحد پژوهش

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری

1- سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام پژوهشی دانشگاه
2- بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقاتی در حوزه آموزش مجازی با همکاری یا پیشنهاد نهادهای ذیربط و پیشنهاد به شورای پژوهشی
3- اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش در آموزش مجازی
4- برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی آموزش مجازی در کشور و اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش در آموزش مجازی
5- برنامه ریزی برای جذب متخصصان حوزه یادگیری الکترونیکی جهت همکاری های پژوهشی و تحقیقاتی
6- برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آن‌ها به سمت الویت‌های پژوهشی آموزش مجازی
 
 

سازماندهی و اصلاح فرآیندها

1- دریافت طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی و همکاران شاغل در دانشکده ها و سایر مراکز وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور
2- تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرح های پژوهشی و سیاستگذاری پژوهشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
3- هماهنگی به منظور تعیین کارشناسان علمی جهت بررسی و نقدطرح های پژوهشی و تدوین گزارش نهایی طرح های پایان یافته و اخذ تصمیم نهایی
4- تشویق و ارائه مشاوره به محققین مجازی کشور در تنظیم و تدوین طرح های پژوهشی
5- ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل های در امور پژوهشی
6- کمک به برگزاری همایش ها در زمینه آموزش مجازی و تشکیل دبیرخانه همایش
7- درخواست برگزاری کارگاه های پژوهشی مورد نیاز اعضای هیات علمی و کارکنان به مسئولین مربوطه و همکاری در جهت برگزاری کارگاه ها در سطح دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به واحد امور آموزش معاونت دانشگاهی دانشگاه
8- تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه با توجه به پیشنهادات مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی
9- نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوط به امور پژوهشی به قسمت های مختلف دانشکده و خارج دانشگاه
 
 

رهبری و هدایت

1- تلاش در جهت رشد و توسعه فرهنگ مجازی سازی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
2- تلاش در جهت ترویج فرهنگ پژوهش در آموزش مجازی از طریق برگزاری کارگاه ها و اجرای پایان نامه ها در زمینه آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و تخصیص منابع مناسب.
 
 
 

بودجه بندی و تحلیل اقتصادی

1- برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت امور پژوهشی مطابق با اولویت های دانشگاه
2- تلاش در افزایش سهم اعتبارات پژوهشی و گرنت و توزیع متناسب آن با توجه به نیازها و سطح فعالیت های پژوهشی
 
 

پایش و نظارت

1- انجام امور مربوط به فرآیند ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی دانشگاه
2- پیگیری فرآیند دریافت موافقت اصولی و قطعی مراکز تحقیقاتی پس از بررسی در دانشکده مربوطه در آینده
3- پیگیری فرآیند توسعه مجموعه مراکز تحقیقاتی هر دانشکده در آینده
 
 هماهنگی درون بخشی و برون بخشی
1- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی و برون واحدی و کمیته های مربوطه
2- برقراری تعامل مناسب با سایر واحدهای برنامه ریزی و اجرایی دانشگاه در جهت تامین خدمات پژوهشی
3- برقراری تعامل مناسب در بهره وری از قابلیت های علمی درون و برون سازمانی سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و قطب های یادگیری الکترونیکی در راستای هدفمند کردن فعالیت های پژوهشی دانشگاه
4- برقراری تعامل بین منابع انسانی مجرب و توانمند با مراکز دانشگاهی داخل و خارج از کشور به منظور طراحی و تنظیم کاربردی ترین برنامه های پژوهشی
5- ارتباط و همکاری مشاوره ای علمی با وزارتخانه متبوع برای شناخت راهکارهای مناسب برای توسعه آموزش کمی و کیفی آموزش مجازی
 
 گزارش و مستندسازی
1- ارائه آمار و گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد
2- تهیه و ارائه گزارش های رسمی سالانه از وضعیت پژوهشی دانشگاه و تغییرات نماگرهای پژوهشی در طول دوره معین جهت ارائه به مراجع ذیربط
  

نوآوری و پژوهش

1- تلاش در راستای ارتقا به بالاترین امتیاز در رتبه بندی کشوری دانشگاه از طریق تقویت و تجهیز سیستم ها و زیر ساخت های پژوهشی

 

نیروی انسانی و آموزش و توانمند سازی

1- توانمند سازی امور پژوهشی با استفاده از دو ساز و کار:
• برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز
• ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام یک پژوهش
2- آموزش نیروی انسانی واحد به منظور استفاده از نرم افزار ها و سامانه های الکتریکی حوزه پژوهش
 
 
 

 

فاطمه امینی

مشاور رییس دانشگاه در امورانتشارات و کتابخانه مجازی

amini.f@vums.ac.ir

 

 

فاطمه نسوری

کارشناس امور پژوهشی

f.nasouri@vums.ac.ir

88504056-7 داخلی: 262