لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان حوزه متولی نوع مخاطبین زیرخدمت
11022583100 صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج مرکز مدیریت شبکه,معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش,خدمات اطلاع رسانی
نتیجه ای یافت نشد